Simon Elo

Liity tukiryhmääni:

LA 44/2016

Lakialoite laiksi puoluelain muuttamisesta

Olen pitkään puhunut vaalirahoituksen läpinäkyvyyden parantamisesta lainsäädännöllä. Jättämäni lakialoite on parhaillaan käsittelyssä ja se sai runsaasti tukea yli puoluerajojen. Koko lakiehdotus pykälineen ja allekirjoittajineen on luettavissa alla.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi puoluelakia siten, että vaalirahoituksen läpinäkyvyys parantuisi merkittävästi, kun tilien ja vaihdantapalveluiden määrää rajoitettaisiin ja niiden pitäisi olla valtiontalouden tarkastusviraston seurannassa. Puolueelle, puolueyhdistykselle ja avustuspäätöksessä tarkoitetulle yhdistykselle säädettäisiin velvoittava ennakkoilmoitus.

Valtiontalouden tarkastusvirasto voisi muutosten jälkeen edellyttää tarkempaa selvitystä myös niiltä yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja muilta tahoilta, jotka tukevat lähiyhteisöä yli 1 500 eurolla.

PERUSTELUT

Kunnallisalan kehittämissäätiö on arvioinut, että vaalirahoittajia jää julkisuusvaatimusten ulkopuolelle. Säätiön mukaan esimerkiksi puolueiden kunnallisjärjestöt käyttävät vaaleihin miljoonia euroja, jotka jäävät pääosin piiloon.

Nykyinen laki säätää vaalirahoitusvalvonnan ulkopuolelle ne tahot, joiden kautta raha kulkee lähiyhteisöille tai puolueiden muille yhteisöille ja yhdistyksille. Jos myös rahan antajalta voisi pyynnöstä edellyttää selvityksen antamista, voitaisiin rahan alkuperästä varmistua nykyistä tehokkaammin.

Viime vuonna toteutettu puoluelain uudistus korjaa joitakin lain erityispiirteitä, mutta rahan alkuperän selvittämiseen ja kierrättämiseen ei ole tällä hetkellä olemassa selkeää ratkaisua. Lisäksi ongelmana ovat edelleen niin sanotut lähiyhteisöt, joita voidaan käyttää bulvaaneina vaalirahan kierrättämiseen.

Lakimuutoksella vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä parannettaisiin siten, että vaalikulujen pitäisi kulkea valtiontalouden tarkastusviraston valvonnassa olevien pankkitilien tai vaihdantapalveluiden kautta. Aloitteessa ehdotetut rajoitukset koskettaisivat myös puolueyhdistyksiä, ja vaalikampanjaan osoitettua tukea ja rahoitusta voisi käyttää vain edellä mainittujen pankkitilien ja vaihdantapalveluiden kautta. Mahdolliset maksukortit ja sähköiset järjestelmät pitäisi liittää näihin palveluihin.

Ennakkoilmoituksen vapaaehtoisuus puolueelle, puolueyhdistykselle ja avustuspäätöksessä tarkoitetulle yhdistykselle ei palvele vaalirahoitusvalvonnalle ominaisia läpinäkyvyyden periaatteita, ja siksi nykyisestä vapaaehtoisesta käytännöstä tehtäisiin velvoittava.

 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

 

Laki

puoluelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan puoluelain (10/1969) 9 a §:n 1 momentti ja 9 b §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 683/2010, ja

lisätään lakiin uusi 8 d §, seuraavasti:

 

8 d §

Vaalikampanjan pankkitilit ja vaihdantapalvelut

Vaalikampanjaa varten puolue, puolueyhdistykset ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset voivat kukin käyttää korkeintaan kolmea valtiontalouden tarkastusviraston seurannassa olevaa pankkitiliä tai vastaavaa vaihdantapalvelua. Puolue, puolueyhdistykset ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset voivat vastaanottaa ja käyttää vaalikampanjaan osoitettua tukea ja rahoitusta vain näiden pankkitilien tai vaihdantapalveluiden kautta.

 

9 a §

Kirjanpito

Puolueen lähiyhteisökseen ilmoittaman yhteisön ja säätiön sekä sellaisen yhteisön ja säätiön, jonka rahasto on ilmoitettu puolueen lähiyhteisöksi, on kirjanpitolaissa edellytettyjen tietojen lisäksi esitettävä erittely lähiyhteisön saamista tuista. Yksityishenkilön, yrityksen tai muun tahon, joka tukee lähiyhteisöä vähintään 1 500 eurolla, on pyynnöstä selvitettävä rahojen alkuperä ja toimitettava kirjanpito tai muu selvitys valtiontalouden tarkastusvirastolle. Erittelyiden tulee sisältää tiedot tuesta yhteensä sekä ryhmiteltyinä tukeen yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja muilta tahoilta.

 

9 b §

Ilmoitettavat tiedot vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta

Puolueen, puolueyhdistyksen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen on toimitettava valtiontalouden tarkastusvirastolle ennen vaalipäivää ennakkoilmoitus, joka sisältää suunnitelman vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

 

Helsingissä 23.6.2016

 

Simon Elo ps

Ritva Elomaa ps

Laura Huhtasaari ps

Kaj Turunen ps

Olli Immonen ps

Rami Lehto ps

Leena Meri ps

Pentti Oinonen ps

Reijo Hongisto ps

Ville Tavio ps

Sami Savio ps

Jari Ronkainen ps

Veera Ruoho ps

Mika Raatikainen ps

Kari Kulmala ps

Mika Niikko ps

Kimmo Kivelä ps

Pirkko Mattila ps

Lea Mäkipää ps

Toimi Kankaanniemi ps

Sampo Terho ps

Joona Räsänen sd

Teuvo Hakkarainen ps

Martti Mölsä ps

Ari Jalonen ps

Sari Tanus kd

Arja Juvonen ps

Touko Aalto vihr

Mikko Kärnä kesk

 

Pääset takaisin valtiopäivätoimiin täältä.