Simon Elo

Liity tukiryhmääni:

LA 46/2016

Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Olen pitkään puhunut vaalirahoituksen läpinäkyvyyden parantamisesta lainsäädännöllä. Jättämäni lakialoite on parhaillaan käsittelyssä ja se sai runsaasti tukea yli puoluerajojen. Koko lakiehdotus pykälineen ja allekirjoittajineen on luettavissa alla.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annettua lakia (273/2009) siten, että kaikkiin yleisiin vaaleihin asetettaisiin kampanjakatto. Lakimuutoksella laajennettaisiin velvollisuus toimittaa ilmoitusvelvolliselle lain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tietoja ja selvityksiä koskemaan myös kuntavaaleissa, maakuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa toimivia ehdokkaiden tukiryhmiä tai ehdokkaan tukemiseksi toimivia muita yhteisöjä. Ennakkoilmoituksesta tulisi kaikille pakollinen.

PERUSTELUT

Hallituksen esityksen (HE 73/2015 vp) mukaiset päivitykset ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun lakiin olivat perusteltuja muutoksia. Puoluetuen eli puoluelain nojalla maksettavan valtion-avustuksen käytön valvontaa siirrettiin valtiontalouden tarkastusvirastolle, mikä oli selkeä parannus ja resurssien uudelleen kohdentaminen. Vaalirahoituksen läpinäkyvyyden lisäksi tarvitaan ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun lakiin kuitenkin parannuksia, jotta yksittäisen ehdokkaan tai yksittäistä ehdokasta tukevien tahojen resurssien joustava käyttö ei hämärtäisi kansalaisten silmissä demokratian perusperiaatteita ja vaikuttaisi liikaa vaalien tuloksiin.

Poliittisen sanoman pitäisi aina olla taloudellisten resurssien ja muiden käytettävissä olevien varojen painoarvoa suurempi. Tällä hetkellä esimerkiksi vaalirahoituksen ennakkoilmoitus on vapaaehtoinen eikä vaalirahoituksen kampanjakattoa ole asetettu muilta osin kuin yksittäisten tukijoiden kohdalla. Yksittäisiä tukijoita voi kuitenkin olla niin paljon, että vaalikampanjan kokonaiskulut voivat kasvaa jopa yli 100 000 euron.

Vaalikampanjoiden kokonaisrahoitukselle pitäisi asettaa selkeä ja perusteltu yläraja eli niin kutsuttu kampanjakatto. Lakiehdotuksessa vaalirahoituksen yläraja olisi kuntavaaleissa 7 500 euroa, maakuntavaaleissa 15 000 euroa, eduskuntavaaleissa 30 000 euroa ja europarlamenttivaaleissa 60 000 euroa.

Muutoksilla vaalirahoitusvalvontaan liittyviä ehdollisuuksia vähennettäisiin ja luotaisiin vaalirahoituksen määrään selkeät raja-arvot.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) 5 §:n 2 momentti ja 11 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 5 §:n 2 momentti laissa 1689/2015, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1689/2015, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2—5 momentti siirtyy 3—6 momentiksi, ja 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1689/2015, uusi 5 kohta, seuraavasti:

4 §

Ehdokkaan vaalirahoituksen rajoitukset

Ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön on huolehdittava siitä, että ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön vaalikampanjan yhteenlasketut kulut sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa, tietoverkoissa, mainonnan suunnittelussa sekä maksullisessa ulkomainonnassa ja muussa vastaavassa maksullisessa mainonnassa eivät ylitä kuntavaaleissa 7 500 euroa, maakuntavaaleissa 15 000 euroa, eduskuntavaaleissa 30 000 euroa ja europarlamenttivaaleissa 60 000 euroa.

5 §

Ilmoitusvelvollisuus

Velvollinen tekemään ilmoituksen vaalirahoituksesta on:

5) maakuntavaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittu.

Edellä 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on kuntavaaleissa, maakuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa, europarlamenttivaaleissa ja presidentinvaalissa velvollinen toimittamaan ilmoitusvelvolliselle lain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tietoja ja selvityksiä.

11 §

Ennakkoilmoitus

Ehdokkaan sekä presidentinvaalissa ehdokkaan asettaneen puolueen ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen tai tämän varamiehen on toimitettava ennen vaalipäivää, kuitenkin aikaisintaan ehdokaslistojen yhdistelmän ja presidentinvaalin ehdokasluettelon laatimisen jälkeen, valtiontalouden tarkastusvirastolle ennakkoilmoitus, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

Helsingissä 23.6.2016

 

Simon Elo ps

Ritva Elomaa ps

Laura Huhtasaari ps

Leena Meri ps

Martti Mölsä ps

Ari Jalonen ps

Jari Myllykoski vas

Kaj Turunen ps

Olli Immonen ps

Rami Lehto ps

Pentti Oinonen ps

Reijo Hongisto ps

Ville Tavio ps

Sami Savio ps

Jari Ronkainen ps

Veera Ruoho ps

Mika Raatikainen ps

Kari Kulmala ps

Kimmo Kivelä ps

Pirkko Mattila ps

Lea Mäkipää ps

Toimi Kankaanniemi ps

Sampo Terho ps

Joona Räsänen sd

Teuvo Hakkarainen ps

Sari Tanus kd

Arja Juvonen ps

Touko Aalto vihr

Mikko Kärnä kesk

Suna Kymäläinen sd

Hanna Sarkkinen vas

Matti Semi vas

Katja Hänninen vas

Timo Harakka sd

 

Pääset takaisin valtiopäivätoimiin täältä.